• Ако се чудите колко е разстоянието от София до някои от градовете в Европейския съюз, Ви прилагаме тази таблица, с цел удобство на всички наши клиенти.

  РАЗСТОЯНИЯ ОТ СОФИЯ ДО ГРАДОВЕ В ЕВРОПА
  (В КИЛОМЕТРИ)

  ...

  Разстояния от София до някои от градовете в Европа
  Начало / ... •  


     

  Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си. (2) Доставчик по ал. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител. (3) При отправяне на предложение от страна на доставчика и на поръчка от страна на потребителя за продажба от разстояние се използват средства за комуникация от разстояние, като: 1. адресирани и неадресирани печатни материали; 2. стандартно писмо; 3. реклама в пресата с купон за поръчка; 4. каталог; 5. телефон (със или без участието на човек); 6. радио; 7. телевизия; 8. видеотелефон; 9. видеотекст; 10. компютър; 11. електронна поща; 12. интернет; 13. факс. (4) Средство за комуникация от разстояние е и всяко друго средство извън посочените в ал. 3, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние.
     

  Чл. 49. (1) Предварителното съгласие на потребителя се изисква при използване на следните технически средства от страна на доставчика: 1. автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; 2. факс; 3. електронна поща. (2) Средствата за комуникация от разстояние, различни от посочените в ал. 1, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от доставчика, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.
     

  Чл. 50. (1) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на договорите: 1. сключени чрез използването на автомати за продажба или на автоматизирани търговски помещения; 2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) сключени с предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени телефонни апарати; 3. за строителство и продажба на недвижими имоти или договорите с предмет други права върху недвижим имот с изключение на договорите за наем. (2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 48 - 55 и чл. 58,59 и 61 не се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние поЗакона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 52,54, 55 и 58 не се прилагат по отношение на договорите: 1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на потребителя на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки; 2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които доставчикът се задължава при сключването на договора да предостави тези услуги на определена дата или в рамките на определен срок.
       

  Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
     

  Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя следната информация: 1. името и адреса на доставчика; 2. основните характеристики на стоките или услугите; 3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; 4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка; 5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа; 6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора; 7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2; 8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила; 9. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги. (2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика. (3) При телефонни съобщения доставчикът е длъжен да уведоми потребителя в началото на разговора за своята самоличност и търговската цел на обаждането.
       

  Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това. (2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и при предоставяне на електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.
     

  Чл. 54. (1) Доставчикът потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора. (2) Информацията, предоставена на потребителя в писмена форма, трябва да съдържа: 1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби; 2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право; 3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година; 4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции. (3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от оператора на средството за комуникация от разстояние. (4) Оператор на средство за комуникация е всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или професионална дейност включва предоставянето на разположение на доставчика на едно или няколко средства за комуникация от разстояние.
       

  Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки; 2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори: 1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1; 2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира; 3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; 5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя; 6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания; 7. за хазартни игри и лотарии. (3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни. (4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата. (5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й. (6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. (7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
   

  Чл. 56. (1) При закупуване на стоки или предоставяне на услуги чрез използване на кредит, предоставен на потребителя от доставчика или от трето лице, което има договор с доставчика, договорът за кредит се прекратява, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние. (2) При прекратяване на договора за кредит по ал. 1 потребителят не дължи неустойка или обезщетение на доставчика или на лицето, предоставило кредита. (3) Всяка уговорка между страните, която противоречи на разпоредбата на ал. 2, е недействителна.
     

  Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
   

  Чл. 58. Доставчикът е длъжен да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.
   

  Чл. 59. (1) Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. (2) Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора. (3) Когато при условията на ал. 2 доставчикът изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика, за което потребителят трябва да бъде уведомен.
     

  Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.)
       

  Чл. 61. Доставчикът е длъжен да докаже, че е: 1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнил задължението си за предоставяне на информация на потребителя по чл. 52, 54 и чл. 59, ал. 1 и 2; 2. получил съгласието на потребителя за сключване на договора от разстояние, и 3. получил съгласието на потребителя за изпълнението на договора, ако е необходимо. ...

  Раздел ii.Договор за продажба от разстояние
  Начало /  /  /  / ... • Разстоянието от София до до Виена, Грац, Залцбург, Инсбрук в км. 

  София - Виена- 1020км.

  София - Грац - 1072км.

  София - Залцбург - 1301км.

  София - Инсбрук - 1470км.

  ...

  София - Австрия
  Начало /  / ... • Пътуване до Ливиньо с кола. Разстоянието от София до Ливиньо е малко над 1500км и се взима за поне 16 часа в зависимост от чакането по границите. Можете да минете през Италия (Венеция, Падуа) или през Виена, Австрия. Важно е да знаете, че входа на Ливиньо е през тунел в планината, който е еднопосочен.

  В натовареният зимен сезон трябва да предвидите че от 10 до 16 часа излизането през тунела е невъзможно, защото се затваря от полицията заради големият трафик. 

  ...

  Пътуване до Ливиньо
  Начало /  /  /  /  / ... • Разстояния в България. България разстояние между градове. Разстояние между градовете в България

  Полезна информация за разстоянията в км. от София до големите градове на България

  Razstoqniq-v- Bulgaria

  ...

  Разстояния в България
  Начало /  / ...


   Вердес Билд- строителна фирма оценена от Камарата на строителите в България. Работим с най-модерна технология и с най здравите крепежни елементи на пазара от най големите професионалисти в бранша повече » за строителна фирма www.verdesbuild.com  


 • Разстоянието от София до Мадона ди Кампильо, Италия е около 1400км, от които 1170км магистралиМадона ди Кампильо се намира на 160 км от Верона (най-близкото международно летище) и на 220 км от Милано. От Милано можете да стигнете до курорта 3,5 часа с кола или автобус. Курортът разполага с 32 ресторанта, 3 нощни клубове и барове няколко десетки. В Мадона ди Кампильо, можете да използвате услугите на спортен център, плувен басейн, боулинг и кучето шейни. В района има 30 км трасета за ски бягане и естествена ледена пързалка.

  ...

  Местоположение, разстояние до Мадона ди Кампильо
  Начало /  /  /  /  / ... • Информация за разстоянията от София до някои от градовете в Европа 

  Ако се чудите колко е разстоянието от София до някои от градовете в Европейския съюз, Ви прилагаме тази таблица, с цел удобство на всички наши клиенти.

  РАЗСТОЯНИЯ ОТ СОФИЯ ДО ГРАДОВЕ В ЕВРОПА
  (В КИЛОМЕТРИ)

  АВСТРИЯ   НЮРНБЕРГ 1501 ВЕРОНА 1260 РУМЪНИЯ   ФИНЛАНДИЯ  
  ВИЕНА 1020 РОЩОК 1845 ГЕНУА 1486 АРАД 605 ТАМПЕРЕ 2636
  ГРАЦ 1072 ФРАНКФУРТ 1735 МИЛАНО 1417 БРАШОВ 565 ТАРКУ 2627
  ЗАЛЦБУРГ 1301 ХАМБУРГ 1937 НЕАПОЛ 1877 БУКУРЕЩ 394 ХЕЛЗИНКИ 2461
  ИНСБРУК 1470 ХАНОВЕР 1810 ПАДУА 1175 ГАЛАЦ 642 ФРАНЦИЯ  
  АЛБАНИЯ   ЩУТГАРД 1667 ПАЛЕРМО 1877 КЛУЖ 662 БОРДО 2478
  ТИРАНА 537 ГЪРЦИЯ   РИМ 1662 КОНСТАНЦА 525 ГРЕНОБЪЛ 1751
  БЕЛАРУС   АТИНА 784 ТОРИНО 1558 КРАЙОВА 320 КАЛЕ 2195
  МИНСК 1772 ЛАРИСА 466 ФЛОРЕНЦИЯ 1391 ОРАДЯ 721 ЛИОН 1797
  БЕЛГИЯ   ПАТРЕ 757 ЛАТВИЯ   ТИМИШОАРА 554 МАРСЕЙ 1842
  БРЮКСЕЛ 2122 СОЛУН 313 РИГА 2154 ТУРНО СЕВЕРИН 331 НАНТ 2400
  ЛИЕЖ 2024 ДАНИЯ   ЛИТВА   РУСИЯ   НИЦА 1688
  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА КОПЕНХАГЕН 2001 ВИЛНЮС 1872 МОСКВА 2163 ПАРИЖ 2265
  САРАЕВО 612 ОРХЮС 2280 МАКЕДОНИЯ   САНКТ ПЕТЕРБУРГ 2519 СТРАСБУРГ 1991
  ТИТОГРАД 632 ЕЙРЕ   СКОПИЕ 221 СЛОВАКИЯ   ТУЛУЗА 2226
  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   ДЪБЛИН 2615 МОЛДОВА   БРАТИСЛАВА 970 ШЕРБУР 2677
  БЕЛФАСТ 2615 КОРК 286 КИШИНЕВ 829 СЛОВЕНИЯ   ХОЛАНДИЯ  
  БИРМИНГАМ 2459 ЕСТОНИЯ   НОРВЕГИЯ   ЛЩБЛЯНА 900 АМСТЕРДАМ 2164
  ГЛАЗГОУ 2918 ТАЛИН 2461 БЕРГЕН 2927 МАРИБОР 861 ХАГА 2177
  ЕДИНБУРГ 2917 ИСПАНИЯ   КРИСТИАНСАНД 2449 СЪРБИЯ   ХЪРВАТСКА  
  ЛИВЪРПУЛ 2615 АЛИКАНТЕ 2857 ОСЛО 2451 БЕЛГРАД 385 ЗАГРЕБ 765
  ЛИЙДС 2572 БАРСЕЛОНА 2322 ПОЛША   НИШ 156 ЧЕХИЯ  
  ЛОНДОН 2249 ВАЛЕНСИЯ 2680 ВАРШАВА 1457 ТУРЦИЯ   ПРАГА 1291
  НЮКАСЪЛ 2730 ВИГО 3391 ВРОЦЛАВ 1408 АНКАРА 1037 БЪРНО 1097
  ПОРТСМУТ 2361 КАДИС 3539 ГДАНСК 1755 ИЗМИР 1198 ОСТРАВА 1161
  ГЕРМАНИЯ   КОРДОБА 3279 КАТОВИЦЕ 1214 ИСТАНБУЛ 573 ШВЕЙЦАРИЯ  
  БЕРЛИН 1620 ЛА КОРУНЯ 3273 КРАКОВ 1164 ОДРИН 333 БАЗЕЛ 1849
  БОН 1868 МАДРИД 2934 ПОЗНАН 1530 УКРАЙНА   БЕРН 1761
  БРЕМЕН 1918 МАЛАГА 3369 ШЧЕЧИН 1774 КИЕВ 1305 ЖЕНЕВА 1724
  ДРЕЗДЕН 1440 САН СЕБАСИЯН 2547 ПОРТУГАЛИЯ   УНГАРИЯ   ЛОЗАНА 1748
  ЕРФУРТ 1667 САРАГОСА 2645 КОИМБРА 3333 БУДАПЕЩА 775 ЦЮРИХ 1760
  КЬОЛН 1899 СЕВИЛЯ 3418 ЛИСАБОН 3535 ГЬОР 899 ШВЕЦИЯ  
  ЛАЙПЦИГ 1552 ИТАЛИЯ   ПОРТУ 3333 ДЕБРЕЦЕН 1005 ГЬОТЕБОРГ 2183
  МЮНХЕН 1440 ВЕНЕЦИЯ 1146     СЕГЕД 604 МАЛМЬО 1886
                  СТОКХОЛМ 1812

  ...

  Разстояния от София до някои от градовете в Европа
  Начало /  /  /  / ...


   Съвременните методи за медико-козметично почистване на лицето т ненужни петна, черни точки, белези от акне. внедрени в козметико-дерматологичен център Пандерма, София  повече » за почистване на лицето panderma.net  


 • 1. БЛАГОЕВГРАД 1
  2. БУРГАС 466 2
  3. ВАРНА 592 132 3
  4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 349 223 223 4
  5. ВИДИН 313 568 532 350 5
  6. ВРАЦА 218 416 414 209 143 6
  7. ГАБРОВО 325 241 279 49 238 185 7
  8. ГЮЕШЕВО 93 493 619 360 324 229 336 8
  9. ДУРАН КОЛАК 679 239 107 330 639 539 379 690 9
  10. КАЛОТИНА 157 447 525 302 263 171 278 164 632 10
  11. КАП. АНДРЕЕВО 353 203 335 209 521 378 219 380 442 370 11
  12. КУЛАТА 86 528 654 435 399 304 404 179 621 239 415 12
  13. КЪРДЖАЛИ 297 267 399 242 463 320 193 324 506 314 136 359 13
  14. КЮСТЕНДИЛ 71 471 561 338 302 207 314 22 668 142 358 157 302 14
  15. ЛОВЕЧ 275 306 317 89 261 124 65 286 424 228 284 361 258 264 15
  16. МАЛКО ТЪРНОВО 527 96 228 280 630 487 307 554 335 544 246 589 310 532 372 16
  17. МОНТАНА 211 476 430 250 102 41 226 222 537 164 417 297 361 200 159 528 17
  18. ПАЗАРДЖИК 158 308 434 233 324 181 184 185 508 175 195 220 139 163 196 369 229 18
  19. ПЕРНИК 86 324 502 279 243 148 255 81 609 83 347 172 289 59 205 521 140 152 19
  20. ПЛЕВЕН 278 341 306 124 226 108 100 289 413 231 319 364 293 267 35 407 124 231 208 20
  21. ПЛОВДИВ 194 272 398 197 360 217 148 221 505 211 159 256 103 199 160 333 258 36 188 195 21
  22. РАЗГРАД 472 230 136 132 407 264 181 483 243 425 298 558 343 461 183 286 305 358 402 194 322 22
  23. РУСЕ 426 294 200 103 374 231 152 437 340 379 371 512 345 415 150 350 272 336 356 148 300 64 23
  24. СИЛИСТРА 548 271 139 225 496 353 274 559 160 501 402 634 447 537 272 357 394 454 478 270 418 109 122 24
  25. СЛИВЕН 353 120 237 94 446 303 128 380 344 334 172 415 181 358 193 206 344 195 311 228 159 164 212 261 25
  26. СМОЛЯН 293 349 465 292 459 316 243 320 572 310 226 208 90 298 259 400 357 135 287 294 99 394 395 490 231 26
  27. СОФИЯ 102 392 470 247 211 116 223 113 577 55 315 188 259 91 173 489 109 120 32 176 156 370 324 446 279 255 27
  28. СТАРА ЗАГОРА 282 184 305 132 409 264 83 309 412 289 110 344 110 287 148 253 305 124 266 183 88 234 235 330 71 260 234 28
  29. ДОБРИЧ 614 183 51 256 556 413 305 629 72 567 386 705 448 603 345 279 463 485 544 339 449 169 233 88 270 498 512 338 29
  30. ТЪРГОВИЩЕ 447 219 125 98 407 264 147 458 232 400 262 533 307 436 187 250 305 321 377 181 285 36 100 142 128 358 345 198 158 30
  31. ХАСКОВО 272 212 360 187 445 295 138 299 467 289 81 234 55 277 203 255 336 114 266 238 78 289 290 385 126 145 234 55 393 253 31
  32. ШУМЕН 488 178 90 139 448 305 188 499 197 441 280 559 325 477 228 242 346 339 418 222 303 52 116 115 146 275 386 215 123 41 270 32
  33. ЯМБОЛ 374 93 228 122 472 324 149 401 335 355 142 436 206 379 214 158 365 216 332 249 180 156 220 253 28 252 300 92 261 120 151 138  33

  ...

  Разстояния между градовете в България
  Начало /  /  / ... • Петър Стоянов (род. 1952) Вторият демократично избран президент на България- един мандат от 22 януари 1997 - 22 януари 2002

  Партия - ОДС

  ...

  Петър Стоянов
  Начало /  /  /  /  / ... • Адрес: бул. „България“ 2, 4230 Център, Асеновград

  Телефон: 089 851 1849

  ...

  Стоян Радичев
  Начало /  /  /  / ...Избрано от VipDir